ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN   PISTERS DAKTECHNIEK B.V.  ROERMOND 

Artikel 1. AANBIEDINGEN, BEVESTIGINGEN EN ANNULERINGEN

1.          Alle aanbiedingen zijn, tenzij bij de opgaaf anders is bepaald, niet langer dan 60 dagen na dato geldig. Indien uw beslissing buiten de 60 dagen kunt u een verzoek ndienen de opgaaf te handhaven voor een door u te bepalen- en door Pisters                     Daktechniek b.v. goed te keuren tijdsbestek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.         Indien niet binnen 5 dagen na dato de juistheid van de inhoud van een schriftelijke orderbevestiging wordt ontkend, zijn verwerker en afnemer hieraan gebonden.                                                                                                                                        3.         Tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn algemene voorwaarden, bedingen of bepalingen welke afwijken van deze verkoopvoorwaarden op de door ons gesloten verkoopovereenkomsten niet van toepassing.                4.         Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend tenzij het een expertise rapport/ offerte voor koop of verzekering betreft. Evt. monsters worden alleen ter kennisname gezonden.                                                                                                                        5.         De overeenkomst komt eerst tot stand nadat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd.  De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 8 dagen gegronde bezwaren schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt zijn.                                  6.        Annuleren van de opdracht na ondertekening is NIET meer mogelijk. Wij behouden ons het recht u 100 % te factureren.

Artikel 2. BELASTINGEN ENZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.         Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege of het aangeboden of te leveren werk of de daarin verwerkte grondstoffen en materialen dan wel op het transport daarvan, na de aanbieding of het tot stand komen der                  overeenkomst ingevoerd of verhoogd, worden aan de afnemer in rekening gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                         2.         Indien de regelingslonen van werknemers in het dakdekkersbedrijf in binnen en buitenland na de aanbieding of het tot stand komen van de opdracht krachtens wettelijk voorschrift of met goedkeuring van overheidswege worden verhoogd, is                       Pisters Daktechniek b.v bevoegd de daaruit voortvloeiende hogere kosten van het te leveren werk in rekening te brengen aan de afnemer, die verplicht is deze kosten te betalen.

Artikel 3. LEVERING EN RISICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.        Bij levering franco werk reizen de goederen voor rekening en risico van Pisters Daktechniek b.v.                                                                                                                                                                                                                                                2.        In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de afnemer.                                                                                                                                                                                                                                                                    3.        Molestrisico komt steeds ten laste van de afnemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4.        Bij levering franco werk of op de wal behoeft Pisters Daktechniek b.v de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar                     water kan komen.  Levering geschiedt steeds naast voer- of vaartuig, terwijl de afnemer is verplicht de goederen aldaar in ontvangst te nemen en hulp te verlenen bij het lossen.  Blijft de afnemer hiermee in gebreke dan komen de daardoor                       ontstane kosten voor zijn rekening.

Artikel 4. MEER/ MINDER LEVERINGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1.         Bij meerdere of mindere levering van materiaal of arbeid, is voor de leverancier niet bindend de overeengekomen eenheidsprijs, evenmin de eenheidsprijs van een bestek.  Het meerdere of mindere wordt verrekend tegen een in                                           gemeenschappelijk overleg te bepalen prijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2.         Bij levering anders dan gesteld in het werk zijn de kosten van het maken van niet bij de opdracht aangegeven of omschreven dook- en boorgaten, alsmede de kosten  van het accorderen na het stellen, slechts dan in de prijs begrepen wanneer                  dit uitdrukkelijk bij de opdracht is overeengekomen.

Artikel 5. PRIJS.     

Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en gelden uitsluitend voor de in onze aanbiedingen en opdrachtbevestigingen vermelde hoeveelheden en afmetingen.  Wij behouden ons het recht voor tussen de tijdstippen van de overeenkomsten en de levering(en) plaatsgevonden verhogingen van grondstoffen- en materiaalprijzen, lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten en transportkosten boven de oorspronkelijke verkoopprijzen door te berekenen. Kostendalingen zullen dienovereenkomstig worden verrekend, voorzover deze aan ons eveneens worden gerestitueerd.

Artikel 6. AANVAARDING EN REKLAME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.         Aanmerkingen op de kwaliteit van het materiaal en bewerking van geleverde goederen, welke meer dan 8 dagen na de levering door de leverancier worden ontvangen, zijn nimmer geldig.                                                                                      2.         De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de afnemer.  Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereclameerd zijn de hoeveelheden op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke                          documenten vermeld, als juist erkend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3.         Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, onverminderd het recht van de afnemer ingevolge de wet in geval van verborgen gebreken.                                                                                                                                                          4.         Reclames geven de afnemer niet het recht de betaling van het niet betwiste deel der vordering op te schorten nog van het betwiste deel waarvoor artikel Artikel 13 van deze betalings- en leveringsvoorwaarden in zal treden.

Artikel 7. LEVERTIJDEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1.        Levertijden zijn nooit bindend, tenzij daaromtrent een bijzondere overeenkomst is getroffen.                                                                                                                                                                                                                                                        2.         Elke overeengekomen leveringstermijn gaat steeds in op de dag, waarop de volledige gegevens, welke nodig zijn voor de uitvoering van het werk, in het bezit zijn van de leverancier.                                                                                                        3.         Wanneer Pisters Daktechniek b.v volgens overeenkomst zelf in het werk maten moet vaststellen of ontvangen gegevens in het werk moet controleren,  dan gaat de levertijd in op een moment, waarop redelijkerwijs kan worden geacht, dat                          opmeting of controle kan zijn geschied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          4.         Op de afnemer rust de plicht bij het opmeten of controleren door Pisters Daktechniek b.v assistentie te verlenen door het gedetailleerd aangeven van maten van aansluitend niet- dakdekkerswerk en door in het algemeen die gegevens te                             verschaffen, welke het de leverancier mogelijk maken nauwkeurig maten van het te leveren werk te bepalen.                                                                                                                                                                                                                        5.         Met betrekking tot de leveringsplicht van Pisters Daktechniek b.v geldt als overmacht: algemene of partiële werkstaking, bedrijfsstoring en uitsluiting, welke verband houden met de levering; geheel of gedeeltelijke mobilisatie, oorlog, in - of                          uitvoerverbod, oproer, gebrek aan vervoermiddelen, vriezend weer, sneeuwval, regenval,  abnormale waterstand in Nederland of in de betrokken landen.

Artikel 8. KWALITEIT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.         Monsters van pannen etc. moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.                                                                                                                                                                                                    2.         Bij levering op keur, moet de keuring steeds plaatsvinden ter plaatse, waar de levering geschiedt.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD.   

De geleverde goederen blijven, voorzover zij nog niet zijn verwerkt, ons eigendom totdat de koper aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.  Voordien mag niet ten nadele van ons over de goederen worden beschikt zoals door verpanding of door eigendomsoverdracht tot zekerheid.

Artikel 10.  BETALING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.         De diensten/goederen dienen contant of via een PIN apparaat te worden betaald na elke gehele of gedeeltelijke levering en wel zonder korting, tenzij andere betalingswijze is overeengekomen of wordt bepaald door de directie van Pisters                          Daktechniek b.v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.           De diensten/goederen geleverd worden met een bedrag boven de € 3.500,- incl. BTW dienen deze in een starttermijn van 50% opvolgend in deel termijnen voldaan te worden in contant of via een PIN apparaat te worden betaald na elke gehele                of gedeeltelijke levering en wel zonder korting, tenzij andere betalingswijze is overeengekomen of wordt bepaald door de directie van Pisters Daktechniek b.v.                                                                                                                                          3.          Bij niet tijdige betaling zal een rente van 6 % per maand in rekening gebracht worden, gerekend vanaf de factuurdatum.  Bij in gebreke blijven met enige betaling zijn wij gerechtigd de uitvoering van alle opdrachten op te schorten.  Eventuele                     kosten van vervolging en interventie wegens wanbetaling komen ten laste van de koper.  Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de koper zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 11.  AANSPRAKELIJKHEID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor materiële schade, welke een rechtstreeks gevolg is van eventuele gebreken aan de geleverde goederen.  Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag. Alle schade die is ontstaan vanaf windkracht 6 en zware regen/sneeuwval en/of andere  natuur geweld vallen niet onder onze aansprakelijkheid.

Artikel 12.  RECLAME.   Eventuele reclames worden uitsluitend in behandeling genomen, voorzover deze bij ons schriftelijk aangetekend zijn ingediend, binnen een week na iedere   levering.  Reclames betreffende geleverde aantallen dienen daar en boven onmiddellijk telefonisch te worden gemeld.

Artikel 13.  GESCHILLEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Eventuele geschillen, voortvloeiende uit of naar aanleiding van door ons gesloten verkoopovereenkomsten zullen worden berecht door de bevoegde rechter.

Artikel 14.  GARANTIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.   De garantie over producten die geleverd zijn worden ten alle tijden bepaald door de Fabrikant/groothandel.                                                                                                                                                                                                                                2.   Bij onvoldoende onderhoud op producten waar (schriftelijk) garantie op wordt gegeven, of behandeling c.q. bewerking/betreding door derden, vervalt de garantie.                                                                                                                                          3.   Onder voldoende onderhoud wordt verstaan het geregeld schoonmaken van het dak / goten e.d. door de afnemer of door Pisters Daktechniek b.v. Onder geregeld schoon maken wordt verstaan minimaal 1 tot 2 per jaar afhankelijk van de omgeving. 4.   Pisters Daktechniek b.v staat niet garant voor reparatie`s aan daken, goten e.d. die niet door ons bedrijf vernieuwd c.q. gerenoveerd zijn.